Szabályzat

1. Bevezetés

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) a Netware Solution Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága a Cg. 13-09-184536 cégjegyzékszámon; székhelye: 2700 Cegléd, Rákóczi út 39/A. 3. em. 8., adószáma: 25832394-2-13; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Bestapró (bestapro.hu) internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal ) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Weboldal használatának feltételeit tartalmazza. A Weboldal használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet.

Jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi:

 

2. Általános rendelkezések

A Szolgáltató ingyenesen hirdetési felületet biztosít Felhasználói részére termékeik és szolgáltatásaik meghirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon, valamint a Weboldalhoz hasonló feltételekkel rendelkező alkalmazásokon keresztül elérhető adatbázisban és kereső rendszerben. Jelen Szabályzat szempontjából Felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, aki terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó).

A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet, mint Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével felhasználói fiók szükséges, mely feltétlenül regisztrációval egybekötött.

A felhasználói fiók létrehozása vagy regisztráció esetén a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképes és jogképes természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletében jogosult képviselője jár el, valós és helyes adatok megadásával.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot, az annak elválaszthatatlan részét képező további Szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására.

A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használhatja, a Szolgáltató a Weboldalán keresztül történő interakciók megvalósulásáért, azok sikeréért anyagi teljesítéséért vagy annak elmaradásáért semmilyen esetben nem tehető felelőssé és azokért semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozásával vagy regisztrációjával, kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és célokra használhatja fel.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A Szabályzat kizárólag magyar nyelven érhető el, így a szerződéskötés hivatalos nyelve a magyar. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően semmilyen formában nem érhető el. Az online szerződés megkötését az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatások adatai igazolják.

A Szolgáltató jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására saját belátása szerint az üzleti érdekeinek és a piaci feltételeknek, változásoknak megfelelően.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbi esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések időtartamát. A Szolgáltató a módosításról a Weboldal felhasználási feltételeket tartalmazó részén, valamint e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is.

A Szolgáltató egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén vagy üzleti érdekeinek védelmében, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó feltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Amennyiben Felhasználó a módosított Szabályzat mellett nem kívánja tovább igénybe venni a Szolgáltató Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, a Szabályzat rendelkezései szerint.

 

3. A Szolgáltatás használata

A Weboldalon a Szolgáltatások kizárólag regisztrációval rendelkező felhasználói fiók létrehozásával érhetők el. A Weboldalon feltüntetett Szolgáltatások ingyenesen, készpénz fizetés nélkül vehetők igénybe, a díjköteles szolgáltatások, a fizetendő díj, díjak összege minden esetben feltüntetésre kerül.

A Szolgáltatás igénybevételekor a regisztrációra vonatkozó gomb megnyomásával a Felhasználó megrendeli a kiválasztott Szolgáltatást, amelyre a Szolgáltató annak megküldésétől számított lehető legrövidebb időtartamon, de legfeljebb 48 órán belül automatikusan aktivációs linket küld a Felhasználó részére, az általa megadott e-mail címre ahol a Felhasználó megrendelését visszaigazolhatja. A Felhasználó a Szolgáltató által küldött aktiváló linkre kattintva aktiválhatja a kiválasztott szolgáltatást (pl. regisztráció aktiválása).

A regisztrációval rendelkező Felhasználó a szolgáltatásaihoz tartozó további szolgáltatásokat, azok módosításait, törlését felhasználói fiókján keresztül érheti el, sikeres bejelentkezést követően. A Felhasználó megrendelésének megerősítését követően, a Szolgáltató az egyes Szolgáltatások leírásában meghatározott időtartamon belül biztosítja (visszaigazolja) a Szolgáltatást, amennyiben nem merül fel olyan körülmény, amely szerint a Felhasználó ajánlata a jelen Szabályzatba ütközik. A Szolgáltató ezen tényekről a Felhasználót e-mailben értesíti. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés minden esetben a Felhasználó által tett igénylésre vonatkozó nyilatkozat Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre. A visszaigazolás akkor tekinthető befejezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. A díjköteles szolgáltatások igénybevétele, a kapcsolódó díj, díjak megfizetésének visszaigazolását követően, a lehető legrövidebb időn belül teljesítésre kerülnek.

A Felhasználó a hirdetés feltöltésekor önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók kizárólag regisztrációval érhető el.

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Szolgáltató által történő visszaigazolásával a felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében haladéktalanul átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség minden esetben a Felhasználót terheli, a felelősséget semmilyen esetben nem ruházhatja át, annak részében vagy egészében a Szolgáltatóra.

A Felhasználó bármikor egyénileg kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésétől számított 72 (hetvenkettő) óra (felmondási idő), amely a létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Szolgáltató akkor teljesíti, ha a Felhasználó nem áll fiókjához kapcsolódóan jogvitában vagy jogi eljárás alatt. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így felhasználói fiókhoz kötött cselekményeket nem végezhet, különösen új Szolgáltatást nem vehet igénybe. A regisztráció megszűnésével a regisztrációhoz köthető hirdetések a Weboldal publikus részeiről automatikusan eltávolításra és archiválásra kerülnek. Az archivált hirdetések és azok adatai az archiválás lejáratát követően törlésre kerülnek, így azok a továbbiakban nem elérhetőek. Az archiválás ideje minden esetben 60 (hatvan) nap. A Fiók törlését követően, azonos adatokkal (email cím) nem hozható létre új felhasználói fiók, a törlést követő 60 (hatvan) napon belül.

A Szolgáltató jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Weboldal használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz, illetve a megadott adatok a Szabályzat bármelyik pontjába ütköznek vagy azt sértik, ide értve a Felhasználó által közzétett hirdetések tartalmát is. A Szolgáltató felé ezért a Felhasználó semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel nem élhet, azonban köteles a Szolgáltató kárát megtéríteni, amennyiben a Szolgáltatót bármilyen anyagi vagy nem anyagi kár érte. A felhasználói fiók Szolgáltató általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Weboldal publikus részeiről automatikusan eltávolításra kerülnek.

A Felhasználó és a Szolgáltató között, minden esetben, határozott időre létrejött jogviszony legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő leteltét követően szűnik meg.

A Felhasználó által feltöltött hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetőek a közzétételükre vonatkozó határozott időtartam alatt. A hirdetés Felhasználó által történő törlése esetén vagy a hirdetés megjelenési idejének lejáratát követően 60 (hatvan) napos időtartamra archivált periódusba kerül, ezt követően a 60. (hatvanadik) napon véglegesen törlődik, azt a Szolgáltató a továbbiakban nem tárolja. Az „archivált” hirdetések a Weboldalon kizárólag a hirdetést feladó Felhasználó részére hozzáférhetőek, a Weboldalon harmadik személyek által hozzáférhetően nem kerülnek közzétételre. Az „archivált” státuszban lévő hirdetések az azokat feladó Felhasználó részére hozzáférhetőek és azok az archiválás időtartama alatt bármikor ingyenesen visszaállíthatók, ismételten megjeleníthetők az aktív hirdetések között, kivéve abban az esetben, ha a felhasználói fiók törlése miatt kerültek „archivált” státuszba.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése vagy a jogviszony megszűnése esetén a Szolgáltató a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a Weboldal és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal felelősséget, illetve kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A Szolgáltató semmilyen esetben sem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független körülmények okoznak.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalra feltöltött tartalmak, információk aktualitása, pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weboldal tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is folyamatosan módosul a Felhasználók által elhelyezett tartalmak alapján.

A Szolgáltató a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók által megadott e-mail címre (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.

 

3.1. Ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatások

A Felhasználók korlátlan számú hirdetést tehetnek közzé, tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Szolgáltató által a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken, amelyhez kapcsolódóan a Szolgáltató egy részletes keresőrendszert biztosít és üzemeltet. A Felhasználók által feltöltött hirdetéseket és azok tartalmát a Szolgáltató a feltöltéskor megadott régió és terméktípustól eltérő rendező-elvek szerint is csoportosíthatja, illetve közzéteheti.

A Szabályzatnak megfelelő felhasználói ajánlattételben foglalt hirdetéseket a Szolgáltató a hirdetés feladását követően a lehető legrövidebb időn, legfeljebb 24 órán belül közzéteszi és 90 (kilencven) nap időtartamra elérhetővé teszi a további látogatók és felhasználók részére a Weboldalon.

A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetés a határozott időtartam elteltével, amennyiben a Felhasználó azt nem törli, archiválásra kerül. Az archivált hirdetéseket a Szolgáltató 60 (hatvan) napos határozott ideig megőrzi, a Felhasználó részére regisztrált felhasználói fiókban. A 60 (hatvan) napos időtartam elteltével, a 61. napon az archivált hirdetés és annak minden tárolt adata automatikusan eltávolításra kerül, a továbbiakban az nem visszaállítható.

Az archiválás időtartama alatt a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználó által az adott „archivált” státuszban lévő hirdetés ingyenesen, díjfizetés nélkül aktiválható, és további 90 (kilencven) nap időtartamra ismét elérhetővé válik a Weboldalon a többi látogató és felhasználó részére.

A törlésre vonatkozó funkció használatával a hirdetés 60 (hatvan) napra „archivált” státuszba kerül, amelyet követően, a 61. napon amennyiben a Felhasználó a hirdetést nem aktiválja ismételten a hirdetés automatikusan és véglegesen, a Szolgáltató által visszaállíthatatlanul törlésre kerül.

A látogatók és felhasználók általi hirdetésekre való jelentkezés a Szolgáltató által üzemeltetett belső üzenetküldő rendszerén keresztül is történhet, a hirdetésben szereplő telefonszámon történő kapcsolatfelvétel mellett. A Szolgáltató üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek csak a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználók részére, a Weboldal erre a célra szolgáló felületén tekinthetők meg. Új üzenet érkezéséről a Felhasználó ingyenesen e-mail értesítőt kap. A Weboldal üzenetküldő rendszerén keresztül történő kommunikációt a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni annak érdekében, hogy az csak a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjedjen ki, továbbá hogy annak szöveges és egyéb tartalma ne legyen sértő, bántó, illetve uszító. Kommunikáció alatt érteni kell az írásbeli üzenetet, illetve az üzenetben elküldött bármely kapcsolódó adatot és tartalmat. Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek automatikusan törlésre kerülnek a Szolgáltató által, amennyiben az üzenethez tartozó hirdetés megjelenési ideje lejár vagy az adott hirdetést annak feladója törli. A Szolgáltató nem felelős az üzenet elérhetetlenné tételéből eredő bármely kárért, amennyiben az a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően történt.

Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy a Felhasználó a Weboldal üzenetküldő rendszerén történő kommunikációja nem felel meg a jelen Szabályzatnak, jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy egyébként a Szolgáltató megítélése szerint az nem kizárólag a feladott hirdetésekhez kapcsolódó kommunikációra vonatkozik, vagy annak szöveges és egyéb tartalma sértő, bántó, illetve uszító, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó Weboldalhoz való hozzáférését korlátozni, felhasználói fiókját törölni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, törölni annak a címzett részére történő kézbesítését megakadályozni.

 

3.2 Kapcsolódó szolgáltatások.

A Weboldalra ingyenesen feltöltött hirdetések vonatkozásában az alábbi Szolgáltatások vehetők igénybe, készpénzfizetés megfizetése nélkül:

Hirdetés feladás: A jelen pont szerinti Szolgáltatás regisztrációval rendelkező felhasználók részére érhető el. Minden regisztrált felhazsnáló korlátlan számú hirdetést helyezhet el a Szolgáltató weboldalának hirdetési felületein, annak kategóriáiban.

Képfeltöltés: A jelen pont szerinti Szolgáltatás a regisztrációval rendelkező felhasználók részére érhető el hirdetéseik feladása során, minden feladott hirdetéshez.

Hirdetés törlése: A jelen pont szerinti Szolgáltatás a regisztrációval rendelkező felhasználók részére érhető el hirdetéseik törlése során, minden a Felhasználó által törölt hirdetés a Szolgáltató szabályzatában meghatározott időtartamra archiválásra kerül.

Törölt hirdetés visszaállítása: A jelen pont szerinti Szolgáltatás a regisztrációval rendelkező felhasználók részére érhető el, hirdetéseik törlését követően. A törölt hirdetések az archiválás ideje alatt bármikor, a Felhasználó által visszaállíthatók Aktív státuszba.

 

3.3 Ellenérték megfizetése mellett igénybe vehető Szolgáltatások

Jelenleg nincs ilyen szolgáltatás.

 

4. Hirdetési alapelvek

A Szolgáltató a Weboldalon a Felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Szolgáltató rendszerére.

 

4.1. A hirdetés típusára vonatkozó alapelvek

Magánhirdetések: Magánszemélyként a Weboldalon teljesen cselekvőképes és jogképes magánszemélyek hirdethetnek.

Üzleti hirdetések: Üzleti hirdetést gazdálkodó szervezetek adhatnak fel. A Szolgáltató fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy egy hirdetés üzletinek minősül-e.

 

4.2. Hirdetés megjelenési formák

A Szolgáltató Weboldalán a Felhasználó 2 (kettő) alap hirdetési forma közül választhat hirdetése feladása alkalmával. A hirdetési formák hirdetésenként eltérők lehetnek, melyeket a hirdetést feladó Felhasználó egyénileg, önállóan határoz meg.

Árral ellátott hirdetések: Ilyen típusú hirdetéseknél a hirdetést feladó Felhasználó ad meg egy árat, mely a hirdetésben szereplő termék vagy szolgáltatás vételárát jelzi, ilyen formátumú hirdetéseknél a megadott ár a hirdetés mellett kerül megjelenítésre a találati listákban és a hirdetés oldalán

Ingyenes hirdetések: Ilyen típusú hirdetéseknél a hirdetést feladó Felhasználó nem ad meg vételárat a hirdetésben szereplő termék vagy szolgáltatás vételáraként, a hirdetés mellett az "Ingyenes" jelzés jelenik meg.

 

4.3. A hirdetés tárgyára vonatkozó alapfeltételek

Álláshirdetések: Az oldalon kizárólag valós, teljes- vagy részmunkaidős, bejelentett álláslehetőségeket engedélyezett hirdetni. Nem engedélyezett szexuális, erotikus jellegű vagy ajánlói rendszerben történő értékesítés (affilate, mlm, stb.) munka hirdetése a Weboldalon.

Állatokra vonatkozó szabályok: A Weboldalon kínált állatoknak meg kell felelniük az adott faj forgalomba hozatalára vonatkozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak.

Szolgáltatások: A felkínált vagy keresett szolgáltatásnak meg kell felelnie a Szolgáltató adott kategóriára vonatkozó előírásainak. A Szolgáltató korlátozhatja vagy megtilthatja egyes szolgáltatások hirdetését.

Termékek: A felkínált vagy keresett termék csak a hatályos magyar törvények és jogszabályok értelmében forgalomba hozható termék lehet. A Szolgáltató korlátozhatja vagy megtilthatja egyes termékek hirdetését. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék vagy szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel forgalmazható, hirdethető vagy ruházható át, a Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti engedéllyel, bejelentéssel rendelkezik, így különösen a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelményeknek és feltételeknek teljes mértékben megfelel, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti.

A Felhasználó köteles a termékleírásban szerepeltetni a termékre vonatkozó lényeges információkat, így különösen, de nem kizárólagosan a szavatosságra, lejáratra, garanciára vonatkozó információkat, illetve a magyar nyelvű termékleírást, a jogszabályokban meghatározott egyéb információkat. Engedélyköteles termék esetén a Felhasználó köteles a termékleírásban feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe. A Weboldalon felkínált termékek vagy szolgáltatások különösen nem tartozhatnak a jelen Szabályzat 5. pontjában meghatározott kategóriákba.

Előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termék vagy szolgáltatás hirdetése: a hirdetésben megjelenő termékleírásban a Felhasználó köteles nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és az érintett termék vagy szolgáltatás forgalomba hozható.

Szerzői jogvédelem alatt álló termékek: A termékleírásban nyilatkozni szükséges arra vonatkozóan, hogy a termék eredeti, nem másolt, illetve a termék felhasználási, értékesítési jogával a Felhasználó rendelkezik.

 

4.4. A hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek

Hirdetésenként egy termék: A Szolgáltató Weboldalán nem megengedett több terméket egy hirdetésben hirdetni, kivételt képez ez alól, ha a hirdetésben cseréről van szó (pl. 2 áru 1-ért) illetve, ha a több terméket egyben, egy közös árral szeretné eladni.

Hirdetés címe: A hirdetés címének minden esetben a termék, szolgáltatás vagy állás megnevezését, márkáját vagy pontos megnevezését kell minimálisan tartalmaznia a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. Több Felhasználó által meghirdetett azonos típussal vagy márkanévvel meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet.

Hirdetés szövege: A hirdetés tárgyát rövid leírásban kell ismertetni. A hirdetés szövege utalhat a Felhasználó további hirdetéseire is. A hirdetések leírásának szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei irányadók. A hirdetések szövegében tilos más hirdetési oldallal kapcsolatos információ elhelyezése.

Link: A hirdetésben nem lehetséges link (webcím, hivatkozás) vagy emailcím elhelyezése.

Nyelv: A Szolgáltató Weboldalán megjelenő hirdetéseknek minden esetben magyar nyelvű változatot is tartalmazniuk kell, kizárólag idegen nyelvű leírást tartalmazó hirdetések nem jeleníthetők meg.

Kategória: A Felhasználónak a hirdetést minden esetben abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban megfelel az adott termék vagy szolgáltatás meghirdetésére. Nem megfelelő kategóriában elhelyezett hirdetés esetén a Szolgáltató jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni vagy annak megjelenését visszautasítani a Felhasználó részéről történő javítás idejére.

Kép: A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett terméket kell tartalmazniuk vagy a hirdetett szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Felirattal, más hirdetési oldalak logójával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez, ezek megjelenését a Szolgáltató visszautasítja. Nem tölthetők fel olyan képek, amelyeken a termék elforgatva szerepel. Masszázs szolgáltatás hirdetése esetén a feltöltött kép önarcképet, illetve a szolgáltatás nyújtásának helyszínét ábrázolhatja kizárólag. A Szolgáltató jogosult a képet saját logójával ellátni. Az internetről letöltött vagy más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni, kizárólag saját készítésű képek csatolhatók a hirdetések mellé. Az Internetről letöltött katalógusképeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal és ezt a hirdetés megjelenését megelőzően egyértelműen bizonyítani tudja.

Többszörös hirdetés: Ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást több hirdetésben elhelyezni tilos! A korábbi hirdetés törlését követően a hirdetés ismételten feladható ugyanazzal a tartalommal. Ugyanazt a hirdetést több, egymástól független kategóriában elhelyezni is tilos!

 

5. A Szolgáltatás használatának megtagadása

A Szolgáltató jogosult a Weboldalára feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul előzetes értesítés és indokolás nélkül eltávolítani, valamint végső esetben a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik. A Szolgáltató a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

A Weboldalra tilos olyan hirdetés a feltöltése, amely tartalma:

 • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet tartalmaz
 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, illetve erre buzdít
 • jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít
 • jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit)
 • megtévesztő vagy megtévesztésre alkalmas információt tartalmaz
 • a Szolgáltató azt az általa képviselt etikai alapelvekkel ellentétesnek tartja
 • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi termékhez fűződő jogok, illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja
 • amennyiben a felsoroltak gyanúja felmerülhet

A Weboldalon az alábbi dolgok, termékek, szolgáltatások hirdetése tiltott:

 • Közbiztonságra különösen vagy fokozottan veszélyes eszközök, fegyverek, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, ideértve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (műtárgynak minősülő fegyverek, airsoft és paintball fegyverek, légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb.), kivéve a rendeltetésszerűen a szokásos életvitelhez tartozó, háztartási és sport célok körében használt kés eszközöket (pl. konyhakés, búvárkés)
 • Szerencsejátékkal vagy fogadással kapcsolatos tartalom vagy azt népszerűsítő tartalom, illetve annak használatához kötődő segítség felajánlása
 • Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók
 • Postai úton vagy egyéb nem személyes módon rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális ajánlatokat, hirdetéseket nem tartalmaznak
 • Kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok, bizonyítvány- vagy igazolvány-érvényesítő címkék és egyéb hitelesítésre szolgáló tárgyak eszközök
 • Diplomamunkák, szakdolgozatok, diplomamunka vagy szakdolgozat elkészítését megkönnyítő szolgáltatások, különös tekintettel az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan
 • Hitelkártya és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz, kivéve, ha egyértelműen bizonyítható módon fizetési funkcióval már nem rendelkezik és kizárólag gyűjtési céllal kerül eladásra
 • Értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet végezni
 • Aktiváló kódok, jelszavak, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok és egyéb kapcsolódó elektronikus azonosítók
 • Online játékokhoz, rendszerekhez tartozó fiókok, belépési kódok, jelszavak, felhasználónevek, karakterek, a játékokban átruházható digitális javak, előrelépési, szintlépési lehetőségek
 • Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy fizikálisan nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak
 • Online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok adatai
 • Károkozó elemeket tartalmazó szoftver
 • Bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag, mérgező és vegyi anyagok
 • Gyógyszer, külön engedély, bejelentés birtokában, vagy meghatározott felhasználói kör részére forgalmazható anyagok és készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, ezekhez hasonló vagy ezekkel egyező hatású szer
 • Lopott, illegálisan átruházott vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék
 • Hamis márkajelzéssel ellátott, hamis vagy hamisított termék, vagy hamis márka vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék, továbbá tilos ezekre vagy ezek tulajdonságára vonatkozó információk elhallgatása, visszatartása is
 • Emberi szerv, szövet, állati szerv vagy szövet, anyatej
 • Dekóder kártya vagy illegális dekódolást lehetővé tevő elektronika, illetve illegális dekódolásához felhasználható eszköz
 • Szexuális szolgáltatás, erotikus termékek, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs
 • Kontaktlencse
 • Temetkezési helyek
 • Társkeresési szolgáltatás
 • Jóslás, kártyavetés, vagy ezotériához kapcsolódó vagy ezekhez hasonló szolgáltatások
 • Magánszemély által nyújtandó kölcsön vagy hitel, egyéb pénzügyi szolgáltatás
 • Kizárólag meghatározott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyek, bérletek
 • Pálinkafőző berendezés, cigaretta töltő berendezés
 • Alkohol, alkoholtartalmú italok
 • Dohánytermékek
 • Telefonszámok, emailcímek, egyéb címjegyzékek, adatbázisok

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást megtagadni és a Felhasználót kizárni a Weboldalon elérhető Szolgáltatások nyújtásából (akár a Felhasználó fiókjának, illetve hirdetésének, hirdetéseinek törlésével) akkor is, ha a Felhasználó a Szolgáltató megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

 • a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet akar az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna
 • a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket tölt fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött
 • a Felhasználó a Weboldalon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weboldalt, hogy az a Szolgáltató jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti
 • a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Weboldalt vagy a Szolgáltatást
 • a Felhasználó a Weboldalt, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti
 • a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weboldal módosítható, vagy amely veszélyeztetheti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését
 • a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi
 • vagy a felsoroltak gyanúja felmerül

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározott Szolgáltatások nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben minden formában megtagadja.

 

6. Felelősség

A Felhasználó által a Weboldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a Szolgáltató ezen szöveges, képi vagy egyéb tartalmakért nem felel, semmilyen felelősséget nem vállal és ezekkel kapcsolatban semmilyen felelősségre nem vonható. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek minden pontjának betartásával használni.

A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weboldalra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért teljeskörű felelősséggel tartozik. A Szolgáltató amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, jogosult a szabályok szerint a tartalom lehető legrövidebb időn belüli eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. A Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználót jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a Weboldalra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további Szabályzatba ütköző tevékenységét. A Szolgáltató a Szabályzatba ütköző tartalmakat azok tudomására jutását követően, a tőle telhető leggyorsabban eltávolítja Weboldaláról.

A Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé a Felhasználóknak a Weboldal használatával esetlegesen terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan, tévesen megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért, anyagi vagy nem anyagi természetű kárért.

A Szolgáltató minden esetben jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Szolgáltató a hatályos jogszabályok szerint, azok alapján és a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékében együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

A Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba és erre semmilyen módon nem kötelezhető. A Felhasználó az oldal használatával egy időben (legyen látogató vagy regisztrált Felhasználó) mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól, bármilyen vita kialakulásakor. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállak és erre nem is kötelezhető a Felhasználók által a Weboldalra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, ellenértékéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználó teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Szolgáltatótól függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget a Szolgáltató részére, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Szolgáltató helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szabályzatot tudomásul vette és a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtesz a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében.

Felelősség kizárása: A Szolgáltató Weboldalán feltüntetett szöveges és egyéb tartalmak esetleges részleges egyezése más elektronikus tartalmakkal nem szándékos, kizárólag a használatra, működésre, technológiai adottságokra, lehetőségekre, a vonatkozó szabályzatok, törvények és jogszabályok egyszerű, jobb közérhetősége, azok szövegkörnyezete és a szöveges meghatározásának kötöttsége miatt lehetségesek. Az ilyen esetleges egyezések során a Szolgáltató minden ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.

 

7. Szerzői és szomszédos jogok

A Szolgáltatás minden eleme, része és annak egésze, továbbá a Weboldalon a Szolgáltató által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a Weboldal arculata, tartalma, tartalmának elrendezése is) szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által a Weboldalon használt, feltöltött, megjelenített, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így kiemelten a hirdetés szöveges tartalmát, a csatolt képeket és a hirdetés egyéb elemeit) a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben, teljeskörűen felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel, illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a Szolgáltató jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó a fentiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, használhat és tölthet fel, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik. A Felhasználó által felhasználási jogokkal nem rendelkező anyagok átadásáért, azok esetleges megjelenítéséért, tárolásáért és feldolgozásáért a Szolgáltató semmilyen esetben nem felel, felelősséget nem vállal és felelősségre sem vonható, mivel a Felhasználó által feltöltött anyagokat saját belátása szerint vizsgálhatja, felhasználhatja vagy azok megjelenését visszautasíthatja, de erre nem kötelezhető és ez nem is várható el. Ilyen esetekben a teljes felelősség a Felhasználót terheli, a felelősség részét vagy annak egészét a Szolgáltatóra nem háríthatja át.

A kapcsolódó szerzői jogok összessége és az adatbázis tulajdonosának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja a Szolgáltató. A Weboldal bármely elemének, részletének vagy annak egésznek másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a Szolgáltató kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – minden esetben polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem hasznosítható és nem használható fel a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weboldal egészét, bármely részét vagy elemét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Szolgáltató egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. A Szolgáltató a Weboldal tartalmának bármely részét, annak elemeit vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért teljes egészében a Felhasználó felelős, a felelősség bármely részét vagy annak egészét semmilyen esetben sem háríthatja át a Szolgáltatóra.

A Weboldalon a Felhasználók által feltöltött és megjelenített hirdetések más Felhasználó által szabadon megoszthatók más oldalakon (ideértve közösségi oldalakat és nyilvános fórumokat is) az adott tartalom forrásának megtartásával. A megjelenített hirdetések az erre a célra elhelyezett, megosztásra szolgáló gombok segítségével vagy az adott hirdetés web címének kimásolásával és beillesztésével lehetséges.

 

8. Megfelelőségi nyilatkozat

A Szolgáltató az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ideértve az internethálózat működését biztosító rendszerét) működésével kapcsolatban a megfelelő védelmi és biztonsági intézkedéseket megtette, azokat fenntartja és a lehetőségei szerint folyamatosan frissíti. A működést biztosító eszközök megfelelő elhelyezéséről, védelméről lehetőségeihez mérten megfelelően gondoskodik, illetve a tárolt adatok biztonságát a jelenlegi technikai lehetőségek határait figyelembe véve, a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével biztosítja.

A Szolgáltató Weboldala böngészőfüggetlen módon együttműködik valamennyi ismert operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobilalkalmazásokban. A Szolgáltató nem tudja biztosítani a zavartalan működést abban az esetben, ha ez valamelyik operációs rendszer böngészőjének hiányosságából vagy annak frissítéséből, módosításából, illetve újabb verziójának kiadásából adódik, ilyen esetekben az adott operációs rendszer vagy böngésző gyártója felel a megfelelő működésért. Mindennek ellenére a Szolgáltató mindent megtesz a lehetőségek szerinti zavartalan működés érdekében.

 

9. Fogyasztói panasz, Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket kizárólag a kapcsoltat menüpontban az ott rendelkezésre álló űrlapon keresztül fogadja.

A Szolgáltató a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elsődlegesen a kapcsolat menüponton keresztül fogadja, a szolgáltatás használatára vonatkozó felhasználói kérdések megválaszolására szolgál, a szolgáltatások könnyebb használata érdekében. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. A Szolgáltató a székhelyen vagy egyéb irodáiban személyesen nem fogad panaszokat.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató annak beérkezését követő 30 (harminc) napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásos válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban a Szolgáltató tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így a Szolgáltató a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak tárgy vagy tartalma alapján – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy a Szolgáltató fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó a területi kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes területi kormányhivatal, mint területi fogyasztóvédelmi felügyelőséghez, illetve a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztályához fordulhat, amelynek levelezési címe: 1364 Bp., Pf. 144.

 

10. Panaszkezelés

Fogyasztók a panaszaikkal írásban fordulhatnak a Szolgáltatóhoz közvetlenül. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és azok orvoslása érdekében. A Szolgáltató és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem hoz eredményt, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve a Szabályzat szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

2018. november 28.