Adatvédelem

1. Bevezetés

A Szolgáltató – mint a Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal tájékoztatja a Felhasználókat a Weboldalon elérhető Szolgáltatások használata esetén történő adatkezelés feltételeiről, így többek között a Szolgáltató általi adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen Adatvédelmi szabályzat a Weboldal használatának és az ott elérhető Szolgáltatások használatának feltételeit tartalmazó Felhasználói Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi. Az Adatvédelmi szabályzatban használt fogalmak a Felhasználói Szabályzatban egyértelműen meghatározott jelentéssel bírnak.

 

2. Általános információk

Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható, így különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A Szolgáltató az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Weboldal látogatása, használata és a Weboldalon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználók részéről megadásra kerül és amely adatot a Szolgáltató a Felhasználóról gyűjt.

A jelen Adatvédelmi szabályzat kizárólag a Felhasználók által a Weboldal megfelelő használatához szükséges a Szolgáltató rendelkezésre bocsátott vagy a Felhasználókról a Szolgáltató által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. Amennyiben valamely Felhasználó szabad akaratából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, nyilvánosan elérhetővé, hozzáférhetővé teszi, akkor a jelen Adatvédelmi szabályzat az ilyen esetekre nem terjed ki.

A Weblapon elérhető Szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról a Felhasználók a jelen Adatvédelmi szabályzat elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem tudja az adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weblap valamennyi funkcióját használni.

A Weboldal látogatásának, használatának és az elérhető Szolgáltatások igénybevételének alapfeltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételekkel a Felhasználó egyetért és azt teljes egészében elfogadja. A Weboldal böngészésével és bizonyos adatkezelések esetén a Weboldal Szolgáltatásainak használatával, a Weboldalon megjelenő hirdetésre történő jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozásával, illetve regisztrációja és hirdetésfeladás során a Felhasználói Szabályzat elfogadásával a Felhasználó teljes mértékben elismeri, hogy a jelen Adatkezelési szabályzat tartalmát, annak egészében megismerte és annak minden rendelkezését elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárulását adja a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.

 

3. Vonatkozó törvények és jogszabályok

A Szolgáltató által végzett személyes adatok kezelésére a következő jogszabályok és törvények irányadóak:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • Európai uniós jogi aktusok, amennyiben azok közvetlenül alkalmazandóak, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/45/EK irányelv
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai
 • A Szolgáltató cookie•k (süti•k) használatával kapcsolatos részletes tájékoztatás a „Cookie szabályzat” menüpontban érhető el, mely jelen Adatvédelmi szabályzat elválaszthatatlan részét képezi.

 

4. Az adatkezelés jogcíme

A Szolgáltató a Felhasználó egyes személyes adatainak kezelésére az érintett előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása alapján a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban és az ügyfélszolgálattal történő kommunikáció esetén, jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelező rendelkezés alapján és a jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap birtokában jogosult.

 

5. Az adatkezelés célja

A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott, konkrét adatkezelési célokra használja. A Szolgáltató kizárólag olyan, az érintett önkéntesen hozzájárulásával a rendelkezésére bocsájtott személyes adatot kezel, amely a Szolgáltatások igénybevételének megvalósításához szükségesek és arra alkalmasak. A Szolgáltató az érintettek önkéntes hozzájárulásával a rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat az adott cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó időtartamot jogszabály is előírhatja, ilyen esetben a Szolgáltató az érintett személyes adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam alatt kezeli.

A Szolgáltató adatkezelési céljai:

 • A Szolgáltató által biztosított szolgáltatások igénybevételének lehetősége, azok rendeltetésszerű használata a felhasználó részéről
 • Ügyfélszolgálati szolgáltatások biztosítása
 • A Felhasználókkal fennálló jogviszonyok kapcsán jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a jogviszonyokkal kapcsolatos érdekérvényesítés
 • A Szolgáltató és a Felhasználó között, valamint a Felhasználók közötti, a jogviszonyhoz kapcsolódó kommunikáció biztosítása
 • A Weboldal felhasználói élményének, interfészének javítása, az azokon keresztül elérhető Szolgáltatásoknak a fejlesztése, aktualizálása
 • A Weboldal látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető Szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése
 • A Szolgáltatások védelme az illetéktelen hozzáférések kizárása céljából
 • A Weboldalon reklámokat elhelyező partnerek kiszolgálása a Weboldalon elhelyezett reklámok működésének és azok relevanciájának biztosítása

A Szolgáltató a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos, az érintett önkéntes hozzájárulásával a rendelkezésére bocsájtott adatokat, a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítésének közvetlen célján túl további közvetett célokból (a Szolgáltatás hatékonysága, a felhasználói élmény növelése, a Felhasználó részére releváns hirdetések megjelenítése céljából) is kezeli.

A Weboldal használata alatt a Szolgáltató különböző további adatokat gyűjt az oldal látogatóiról, illetve a felhasználói fiókkal, valamint a regisztrációval rendelkező Felhasználókról. Itt különösen a Felhasználók IP címe és forgalmi aktivitásuk adatai kerülnek rögzítésre a Szolgáltató részéről, annak érdekében is, hogy a Weboldal látogatóinak száma számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő technikai jellegű és egyéb hibákat, esetleges illegális tevékenységeket, betöréseket a Szolgáltató azonosíthassa. Az ehhez kapcsolódó adatok tekintetében a Felhasználók személyes adatokkal kapcsolatos érdekeit védi továbbá az, hogy a Felhasználó ezen adatkezelést megtilthatja és az, hogy ezeket az adatokat a Szolgáltató nem kapcsolja össze a Felhasználó azonosító adataival, és ezen adatok továbbítására csak anonim módon – vagyis személyes adatnak nem minősülő – formában történik.

 

6. Adatbiztonság

A Szolgáltató biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő műszaki, technológiai és kezelési rendelkezésekkel, valamint eljárási szabályokkal, így a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, adatok illetéktelen megváltoztatása, illegális továbbítása, nem engedélyezett nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.

 

7. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelések:

Kezelt személyes adatok:

 • Felhasználónév
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Mobil telefonszám
 • Lakhely (településnév)
 • Születési dátum
 • Nem
 • Azonnali üzenetküldő azonosítók (pl.: skype, messenger)
 • Közösségi oldal azonosítók (pl.: facebook, instagramm)
 • Profilkép

 

Egyéb adatok:

 • IP cím
 • A látogató által használt böngésző eszköz adatai (verzió, operációs rendszer, nyelv)

 

8. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább a feltöltött hirdetésre és az mellett igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó határozott ideig, felhasználói fiók létrehozása esetén legalább a felhasználói fiók fennállásáig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, törvényben meghatározott esetekben azt követően is a cél megvalósulásáig.

 

9. Valamennyi Szolgáltatásra irányadó adatkezelési információk

A Weboldalra feltöltött hirdetéseket a Szolgáltató tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésében személyes adatot ad meg, annak megadásával a Felhasználó kifejezetten és önkéntesen hozzájárul az érintett személyes adat Szolgáltató által történő kezeléséhez. A feltöltött hirdetések tárolásának célja: a hirdetésre vonatkozóan statisztikák készítése, hirdetésekre vonatkozó adatbázis tárolása és működtetése, Weboldal működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása és a Weboldal felhasználói élményének javítása.

Az előző pontokban meghatározott adatkezelések általános célja – az ott meghatározottakon túl – a Szolgáltatásokra vonatkozó jogviszonyok létrehozása, az azokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a Szolgáltatás nyújtása, működés ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, statisztikák készítése, forgalom és a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése és rögzítése, ezáltal a Weboldal Felhasználói részére személyre szabott hirdetések ajánlása.

A Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, amennyiben a Felhasználók az egymással való kapcsolatfelvételre a Szolgáltató által biztosított, kizárólagosan a hirdetésekhez kapcsolódó üzenetküldő rendszert alkalmazzák, annak használatával kifejezetten és önkéntesen hozzájárulásukat adják az üzenetküldő rendszeren történő üzeneteik a Szolgáltató által történő rögzítéséhez, kezeléséhez és esetleges ellenőrzéséhez. A Szolgáltató a hirdetésekkel kapcsolatos megkereséseket, válaszokat és egyéb üzeneteket jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Az adatkezelés célja a Felhasználók közötti kommunikáció ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, a Felhasználói Szabályzat szerinti működés ellenőrzése - annak biztosítása érdekében -, Szolgáltatás nyújtása. Az üzenetküldő rendszeren keresztül küldött kommunikáció alatt érteni kell valamennyi, a rendszer által biztosított kommunikációs formát, lehetőséget és tartalmat. A vonatkozó adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legfeljebb a feltöltött hirdetés Weboldalról történő törléséig vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

A Szolgáltató által kezelt adatok jogalapja minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulása.

A Szolgáltató a Weboldallal és annak szolgáltatásaival kapcsolatos adatokat a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra és egyben kijelenti, hogy rendszerében az adatkezelés egy teljesen automatizált, zárt folyamat, mely a szolgáltató részéről emberi beavatkozást nem igényel és az adatkezeléssel kapcsolatban emberi beavatkozás nem történik. A Szolgáltató csak azokat az adatokat kezeli, melyeket a Felhasználó hirdetéseiben mások számára is önkéntes alapon, saját hozzájárulásával elérhetővé tett.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartozik a marketing (direkt marketing, ajánlatot tartalmazó hírlevél) kommunikáció körébe a Szolgáltató által, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek küldése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.

 

10. A Felhasználó (érintett) jogai a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban

Az Infotv. 14-18. §-ai alapján az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen; azok helyesbítését kérje; továbbá törlését vagy zárolását kérje. A Felhasználó jogosult az önkéntes hozzájárulásán alapuló, a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttétől és teljesítésétől független adatkezeléseket megtiltani.

A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást a Szolgáltatói adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, vagy az adatfeldolgozó személyéről. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 (harminc) napon belül, közérthető formában írásban megadni a tájékoztatást. A Felhasználó az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben az érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy a Szolgáltató jogosult költségtérítést kérni. A Felhasználó által már megfizetett költségtérítés összegét a Szolgáltató a Felhasználó részére visszatéríti, amennyiben a Felhasználó személyes adatainak helyesbítésére kerül sor vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek, illetve ha az Infotv. ezt előírja. Amennyiben a Szolgáltató a kérelmet nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, úgy a Szolgáltató a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a Felhasználóval, a jogorvoslati jogaira vonatkozó tájékoztatással együtt.

A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, ha azok nem felelnek meg a valóságnak.

A Szolgáltató a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

 • A Felhasználó az adatok törlését kéri
 • A Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
 • Az adatkezelés célja megszűnt
 • Azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
 • Az adatkezelés jogellenes

A Felhasználó törlés iránti kérelme kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatainak kezelésére továbbá hozzájárulás nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelmét követően is jogosult az Infotv. 6 §-a alapján, amennyiben az a Szolgáltató mint adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy a Szolgáltató jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és nem áll fenn olyan körülmény, amelyre tekintettel az érintett személyes adatok védelméhez fűződő joga meghaladná a Szolgáltató adatkezeléssel összefüggő érdekét.

A jelen pont szerinti kérelmeket a Szolgáltató az Ügyfélszolgálati elérhetőségén fogadja

 

11. Jogorvoslat

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

 

12. Záró rendelkezések

Amennyiben fentiekkel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt.

Amennyiben az adatvédelemmel és a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban további kérdései lennének, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi szabályzat egyoldalú megváltoztatására. Ilyen esetben a változás tényét a Szolgáltató Weboldalán, az ott ennek megfelelő menüpontban jelzi és azt nyilvánosan elérhetővé teszi.

Az Adatvédelmi szabályzat mindenkori aktuális változata a Weboldal megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.

 

2018. november 28.